فرم نظرسنجی کاربران نام:
نام : *
نام خانوادگی : *
وضعیت دکوراسیون قطار عالی متوسط ضعیف
وضعیت نظافت و بهداشت قطار عالی متوسط ضعیف
نحوه پذیرایی عالی متوسط ضعیف
امکانات سرگرمی و صوتی-تصویری عالی متوسط ضعیف
نحوه رفتار مهمانداران و پرسنل عالی متوسط ضعیف
میزان رضایت کلی شما از قطار نور عالی متوسط ضعیف