مقاصد و مسیرها


قطارهای پنج ستاره نور افتخار میزبانی از شما را در مسیرهای ذیل به صورت رفت و برگشت دارد


مسیر تهران - شیراز - تهران

زمان سفر: 14:45

روزهای حرکت : یک روز در میان مسیر تهران - مشهد - تهران

زمان سفر: 10:30

روزهای حرکت : هر روزمسیر اصفهان - مشهد -اصفهان 

زمان سفر: 18:05

روزهای حرکت : یک روز درمیان
مسیر کرج - مشهد - کرج

زمان سفر: 11:20

روزهای حرکت : یک روز درمیان
مسیر اصفهان - مشهد -اصفهان

زمان سفر: 18:05

روزهای حرکت : یک روز درمیانمقاصد و مسیرها


قطارهای پنج ستاره نور افتخار میزبانی از شما را در مسیرهای ذیل به صورت رفت و برگشت دارد


مسیر تهران - شیراز - تهران

زمان سفر: 14:45

روزهای حرکت : یک روز در میان مسیر تهران - مشهد - تهران

زمان سفر: 10:30

روزهای حرکت : هر روزمسیر اصفهان - مشهد -اصفهان 

زمان سفر: 18:05

روزهای حرکت : یک روز درمیان
مسیر کرج - مشهد - کرج

زمان سفر: 11:20

روزهای حرکت : یک روز درمیان
مسیر اصفهان - مشهد -اصفهان

زمان سفر: 18:05

روزهای حرکت : یک روز درمیان