مقاصد و مسیرها


قطارهای پنج ستاره نور افتخار میزبانی از شما را در مسیرهای ذیل به صورت رفت و برگشت دارد


مسیر تهران - مشهد

زمان سفر: 10:35

روزهای حرکت : شنبه تا جمعه

شماره قطار:366مسیر مشهد - تهران

زمان سفر: 10:40

روزهای حرکت : شنبه تا جمعه

شماره قطار: 367


مسیر تهران - شیراز

زمان سفر: 15:00

روزهای حرکت : شنبه تا جمعه

شماره قطار: 524مسیر شیراز - تهران

زمان سفر: 14:50

روزهای حرکت : یک روز در میان

شماره قطار: 525مسیر اصفهان - مشهد - خط یک

زمان سفر: 18:50

روزهای حرکت : یک روز درمیان

شماره قطار: 580مسیر اصفهان - مشهد - خط دو

زمان سفر: 19:05

روزهای حرکت : یک روز درمیان

شماره قطار: 584مسیر مشهد - اصفهان - خط یک

زمان سفر: 18:20

روزهای حرکت : یک روز درمیان

شماره قطار: 581


مسیر مشهد - اصفهان - خط دو

زمان سفر: 18:55

روزهای حرکت : یک روز درمیان

شماره قطار: 585مسیر کرج - مشهد 

زمان سفر: 12:00

روزهای حرکت : یک روز درمیان

شماره قطار: 496


مسیر مشهد - کرج

زمان سفر: 12:00

روزهای حرکت : یک روز درمیان

شماره قطار: 497