حقوق مسافرین قطار

بعد از كسر خدمات (هزينه پذيرايي و خدمات ايستگاهي)حداكثر تا يكماه پس از تاريخ حركت پرداخت مي‌شود.

كليه‌ي بلیط‌هاي استردادي، در ساعت ۱۰ صبح روز كاري، مجدداً به سيستم برگشت و در مراكز فروش بلیط شهر مبدأ و شهرهاي اطراف آن عرضه مي‌شود. (در صورتيكه روز قبل از حركت ايام تعطيل باشد، بلیط آنروز در روز اداري قبل صادر مي شود بعنوان مثال بلیط روز شنبه روز پنجشنبه عرضه مي شود)

مفقود شدن بلیط مسافر

به شرط حضور به‌موقع (حداكثر ۴۵ دقيقه مانده به حركت) در ايستگاه‌هاي راه آهن كه سيستم فروش بلیط آنلاين دارند و در وقت اداري، بلیط مجدد طبق آيين نامه مربوط صادر مي‌شود. بلیط مفقودي بايد از طريق شبكه‌ي رايانه‌يي صادر شده و استرداد نشده باشد.

استرداد بلیط المثني فقط در صورت ارائه همزمان بلیط اصلي و المثني امكان پذير مي باشد. بلیط المثني به تنهايي غير قابل استرداد مي باشد.

تأخير حركت قطار از مبدأ

تأخير در شروع حركت قطارهايي كه مسافران آن از باجه كنترل بلیط عبور و در سكو يا داخل قطار قرار گرفته‌اند جزو تأخير نهايي آنها در مقصد محاسبه و مورد ملاك براي پرداخت خسارت قرار مي‌گيرد.

تاخير بيش از حد مقرر قطار اكسپرس يا سريع در رسيدن به مقصد

اگر تاخير ناشي از حوادث طبيعي نباشد و ناشي از قصور راه آهن يا شركتي كه حمل مسافر را بعهده دارد باشد در صورت تاخير بيش از حد مجاز (طبق جدول مندرج در همين سايت ) به مسافر ۵۰ درصد بهاي بلیط ، بعد از كسر خدمات ( خدمات ايستگاهي و پذيرايي ) حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ حركت پرداخت مي‌شود. ضمنا”در صورت گذشتن از وعده غذايي ( صبحانه:۸ صبح، نهار:۱۳ ظهر، شام: ۸ شب) يك وعده پذيرايي رايگان نيز انجام مي شود.

تآخير قطار كه منجر به جا ماندن مسافر از قطار بعدي شود

در صورت تأخير بيش از زمان معين كه منجر به جاماندن مسافر از قطار بعدي شود، چنانچه فاصله بين ورود قطار قبلي و حركت قطار بعدي بيش از سه ساعت باشد و همچنين هر دو بلیط به نام مسافر باشد، وجه كامل بلیط قطار بعدي پرداخت يا مسافر با قطارهاي بعدي اعزام مي شود. چنانچه اين تأخير منجر به اقامت در شب شود، هزينه اقامت و غذا به عهده شرکت مربوطه مي باشد.

در صورت اعزام با قطار درجه‌ پايين‌تر مابه التفاوت بلیط به مسافر پرداخت مي‌شود و در صورت اعزام با قطار درجه‌ بالاتر، مابه التفاوت از وي دريافت نمي‌شود.

تأخير قطار و جا ماندن مسافر از ساير وسائل ( كشتي، هواپيما و اتوبوس)

چنانچه تأخير بيش از سه ساعت بوده و ناشي از حوادث طبيعي نباشد و طبق برنامه فاصله بين رسيدن قطار و حركت وسيله‌ي بعدي، بيش از ۴ ساعت بوده و هر دو بلیط به نام مسافر باشد، با ارائه‌ي مدرك لازم به مديريت بازاريابي و فروش شركت رجا، اقدام لازم براي پرداخت خسارت استرداد بلیط و ساير وسائل مسافرتي انجام مي‌شود.

انصراف مسافر قبل از شروع سفر به علت تأخير حركت قطار در مبادي حركت

در صورت تأييد تأخير بيش از يك ساعت و اطلاع‌رساني به مسافران با شرط باز بودن باجه فروش بلیط ايستگاه وعدم استفاده شدن بلیط تا قبل از حركت قطار، وجه كامل بلیط در همان‌روز و در ايستگاه مبدأ پرداخت مي‌شود.

ابطال بلیط

حداكثر تا يك ساعت پس از صدور بلیط به شرط عدم حركت قطار، باز بودن مركز فروش، ابطال بلیط فقط در همان مركز صادر كننده با پرداخت وجه كامل آن امكان‌پذير است. مقررات ابطال براي بلیطهاي اينترنتي و خريداري شده ازكيوسك وجودندارد و اين دسته از بلیطها فقط طبق قوانين استرداد مي توان مسترد نمود.

لغو برنامه حركت قطار

وجه كامل بلیط، تا يك ماه پس از تاريخ حركت در كليه‌ي مراكز فروش به مسافر پرداخت مي‌شود يا مي‌تواند با اولويت، بلیط براي قطارهاي بعدي تهيه كند.

لغو برنامه رفت قطار براي دارندگان بلیط رفت و برگشت

چنانچه بلیط رفت و برگشت يكسان و همنام باشد، وجه كامل بلیط رفت حداكثر تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت در كليه مراكز فروش به مسافر پرداخت مي‌شود و يا در صدور بلیط قطارهاي بعدي اولويت خواهد داشت. در صورت تمايل مسافر، وجه كامل بلیط برگشت نيز پرداخت مي‌شود. حداكثر زمان استرداد بلیط برگشت ۳ ساعت قبل از حركت قطار مي‌باشد.

لغو حركت قطار در حين سفر و بازگشت مسافران به ايستگاه مبدأ

چنانچه بلیط به نام مسافر باشد، وجه كامل آن حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ حركت در كليه مراكز فروش پرداخت مي‌شود.

لغو حركت قطار در حين سفر و اعزام مسافران به مقصد با ساير وسائل نقليه

چنانچه توقف ناشي از حوادث طبيعي نبوده و رسيدن مسافران به مقصد با تأخيري بيش از زمان معين انجام شود، ۵۰ درصد بهاي بلیط بعد از كسر خدمات (هزينه پذيرايي و خدمات ايستگاهي)حداكثر تا يكماه پس از تاريخ حركت پرداخت مي‌شود.

از كار افتادن كامل تهويه

در صورتي كه بلیط به نام مسافر باشد، ۵۰ درصد بهاي بلیط بعد از كسر خدمات هزينه پذيرايي و خدمات ايستگاهي به مسافر حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ حركت تحت شرايطي پرداخت مي‌شود

تغيير اجباري جاي مسافر به دليل انفصال واگن در ميان راه

در صورتي كه بلیط به نام مسافر باشد، چنانچه به كوپه‌اي با درجه مشابه مندرج در بلیط انتقال يابد ۵۰ درصد بهاي بلیط بعد از كسر خدمات هزينه پذيرايي و خدمات ايستگاهي و در صورت انتقال به كوپه‌اي با درجه پايين تر يا رستوران و … ۱۰۰ درصد بهاي پايه بلیط پس از كسر خدمات هزينه پذيرايي و خدمات ايستگاهي به مسافر حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ حركت پرداخت مي‌شود.

يادآوري ها

پرداخت خسارت، با ارائه‌ي اصل شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه يك برگ كپي آن و بلیط تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت در كليه‌ي مراكز فروش بلیط امكان‌پذير است.

در صورت مشاهده‌ي افراد بدون بلیط در قطارهاي عادي و سريع، رئيس قطار موظف است بهاي كامل بلیط را از مسافر با صدور قبض مربوط و ارايه آن به مسافر ، دريافت كند. درقطار اكسپرس ۵۰ درصد بيش از بهاي بلیط اخذ خواهد شد.

در صورت عدم خريد بلیط توسط خانواده محترم شاهد يا شخص جانباز در قطار ، رئيس قطار موظف است بهاي كامل بلیط را از مسافر با صدور قبض مربوط و ارايه آن به مسافر ، دريافت كند. درقطار اكسپرس نيز ۵۰ درصد افزايش بهاي بلیط اخذ نخواهد شد.

در صورت خريد بلیط نيم بهاء ( خانواده محترم شاهد ، شخص جانباز و خردسال ) و عدم حضور مسافر در قطار ، رئيس قطار موظف است مابه التفاوت بهاي بلیط را تا تمام بهاء از مسافر با صدور قبض مربوط و ارايه آن به مسافر ، دريافت كند.

صدور قبض در قطار براي مسافر بدون بلیط، به منزله‌ي تأمين جا براي وي نمي‌باشد.

مقررات صدور بلیط نيم بها

صدور بلیط نيم بها براي جانبازان عزيز و خانواده‌هاي معظم شاهد (با ارائه‌ي اصل كارت شناسايي معتبربنياد ) دركليه‌ي مراكز فروش امكان‌پذير است.

بلیط نيم بها براي كودكان ۲ تا ۱۲ سال تمام، با ارائه‌ي شناسنامه صادر مي‌شود.

براي مسافرت كودكان زير۲ سال بدون اختصاص جا، ۱۰ درصد بهاي بلیط دريافت مي‌شود. درصورت تقاضاي جا براي اطفال زير دو سال، بلیط نيم بها براي استفاده در كوپه والدين صادر خواهد شد.

مقررات ابطال و استرداد بلیط در مراكز فروش

بلیط تا يك ساعت پس از صدور، به شرط عدم حركت قطار، و بازبودن مراكز فروش ،در مركز صادر كننده‌ي بلیط با پرداخت كامل بهاي آن به مسافر قابل ابطال مي‌باشد.

بلیط قطارهاي مسافري دركليه‌ي مراكز فروش رايانه‌يي بلیط (در ساعات كاري نمايندگي هاي فروش ) با ارائه‌ي كارت شناسايي طبق مقررات زير، قابل استرداد مي‌باشد و نيازي به مراجعه به مركز خريد بلیط نيست :

تا ساعت ۱۲ روز قبل از حركت قطار،۹۰ درصد بهاي بلیط پرداخت مي‌شود.

از ساعت ۱۲ روز قبل از حركت تا سه ساعت پيش از حركت قطار، ۷۰ درصد بهاي بلیط پرداخت مي‌شود.

از سه ساعت مانده به حركت تا لحظه‌ي حركت قطار۵۰ درصد بهاي بلیط پرداخت مي‌شود.

استرداد بلیط پس از حركت قطار امكان‌پذير نمي‌باشد.