آگهی مزایده عمومی منسوجات مستعمل 99-02


شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا در نظر دارد منسوجات مستعمل از قبیل (ملحفه ، لحاف، فرش رستوران ، کوپه و راهرو و غیره ) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/02/27 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500.000ریال به حساب جاری شماره 016370100014477 بانک قوامین شعبه مطهری تهران کد 30637 بنام شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس : تهران – میدان بهمن – خیابان دشت آزادگان- درب حوزه 6 راه آهن –واحد تدارکات شرکت نورالرضا و یا اصفهان ، ابتدای بزرگراه شهید دستجردی ، مقابل سپاهان شهر ، اداره کل راه آهن اصفهان ، سایت شرکت نورالرضا مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات و جزئیات مربوطه می توانید با شماره 55125742 الی 47 داخلی 118 تماس حاصل فرمائید.

سایر شرایط :

1-شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است

2- به پیشنهادهای مشروط ، مبهم ، خط خورده ترتیب اثر داده نخواهد شد

3-هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

4-مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده 60.000.000ریال می باشد .واحد تدارکات
شرکت حمل و نقلی ریلی نورالرضا

قطارهای پنچ ستاره نور

خیابان میرزای شیرازی، نبش خیابان دوازدهم ، ساختمان تی پی کال، طبقه اول


021-88800937        021-88800935       021-88800936

قطار های نور را در شبکه های  اجتماعی دنبال کنید

info@noortrains.com      Instagram      telegram     

© تمامی حقوق برای شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا محفوظ است