آگهی مزایده عمومی 99-01

شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا در نظر دارد اقلام ضایعاتی ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
ردیفموضوع مزایدهمقدارمحل دپو
1فروش ضایعات دیسک ترمز چرخ قطار8.000
(کیلوگرم)
راه آهن تهران
2فروش ضایعات چرخ قطار90.000
(کیلوگرم)
شهر ری
لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/02/27 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 1.000.000ریال به حساب جاری شماره 016370100014477 بانک قوامین شعبه مطهری تهران کد 30637 بنام شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس : تهران – میدان بهمن – خیابان دشت آزادگان- درب حوزه 6 راه آهن - واحد تدارکات شرکت نورالرضا مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات و جزئیات مربوطه می توانید با شماره 55125742 الی 47 داخلی 118 تماس حاصل فرمائید.
سایر شرایط : 1-شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است 2- به پیشنهادهای مشروط ، مبهم ، خط خورده ترتیب اثر داده نخواهد شد 3-هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 4-مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده 500.000.000 ریال می باشد .

واحد تدارکات
شرکت حمل و نقلی ریلی نورالرضا

قطارهای پنچ ستاره نور

خیابان میرزای شیرازی، نبش خیابان دوازدهم ، ساختمان تی پی کال، طبقه اول


021-88800937        021-88800935       021-88800936

قطار های نور را در شبکه های  اجتماعی دنبال کنید

info@noortrains.com      Instagram      telegram     

© تمامی حقوق برای شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا محفوظ است